YESU AFASHE ICYEMEZO

Mambo sawa sawa  iyo yesu ategetse byose birashoboka, ntawundi uwanye nawe, ibyo ukora birenze ibyo abantu batekereza indirimbo zirimo gusubirwamo n’itsinda riramya rigakanahimbaza rizwi nka worship team mu bubyutse bukomeye kuri iki cyumweru hagati yabo akanyamu neza ni kose mu gutangiza amateraniro mu ndirimbo zitandukanye ari nako amasaha yegera imbere.

Woship team mu kuramya no guhimbaza  yifatanyije nabateranye gutangiza amateraniro.
Pst Joshua na Madam.
Uyoboye gahunda n’umukozi w’Imana Joseph Sikubwabo,akomeje ayoboye iteraniro aboneraho no kwakira korali nkuru ikorera umurimo w’Imana muri patmos mu ndirimbo eshatu yateguye.
Yelusalemu murwa wabakijijwe hasigaye igihe gito tugataha tukibera iwacu mu ijuru indirimbo iri mundirimbo ziririmbwe na patmos choir.
Abakozi b’Imana mu byicaro byabo baratuje bakurikiriye indirimbo.
Umunsi udasanzwe  aho komite nshya ya worship team isengewe na bakozi b’Imana harimo bamwe mu bashyitsi baturutse mu gihugu cy’uburundi pastor Joshua hamwe na madam we baboneraho no kugirwa inama.
Mbere yo kwakira umubwiriza wanone worship team ibanje kuririmba indirimbo zo kwinjiza abaje gusenga mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry’Imana.
Pst Mwihoreze Christine niwe wakiriye umukozi w’Imana amusabye ko yazana na madam we kugirango basuhuze iteraniro.
Ev.Musafiri na Madam we basuhuza iteraniro.
Mureke dusome ibyahishuwe 5:6-8 Ibyahishuwe 5 Umwana w’intama n’igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso birindwi 1.Mbonana Iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw’iburyo cyanditswe imbere n’inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by’ubushishi. 2.Mbona marayika ukomeye abaririza n’ijwi rirenga ati “Ni nde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije?” 3.Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw’ikuzimu, ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. 4.Nuko ndizwa cyane n’uko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. 5.Umwe muri ba bakuru arambwira ati “Wirira dore Intare yo mu muryango wa Yuda n’Igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije.” 6.Nuko mbona hagati ya ya ntebe na bya bizima bine no hagati ya ba bakuru, Umwana w’Intama uhagaze usa n’uwatambwe, afite amahembe arindwi n’amaso arindwi ari yo Myuka irindwi y’Imana itumwa kujya mu isi yose. 7.Araza akura cya gitabo mu kuboko kw’iburyo kw’Iyicaye kuri ya ntebe. 8.Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine na ba bakuru makumyabiri na bane bikubita imbere y’Umwana w’Intama, bafite inanga n’inzabya z’izahabu zuzuye imibavu, ari yo mashengesho y’abera.

Umutwe w’icyigisho cyanone ugira uti”Yesu afashe icyemezo”. Mu gihe inama yabereye mu ijuru bateranye bose bashaka uwaza gutabara umwana w’umuntu warumaze gucumura bitewe n’urukundo rw’Imana yari ifitiye umwana w’umuntu mu bamarayika babura ubumbura igitabo no mu bizima bine habura ubumbura igitabo  bose baratangara babura igisubizo ariko mukanya gato bose bacecetse Yesu afata umwanzuro wo kuza kunyura mu nzira ikomeye y’umusaraba yari azi neza ko azababazwa nyuma agapfa ndetse akanazuka zari imbogamizi zikomeye  mu nzira zose ariko arabyirengagiza aramanuka yemera kuvukira mu muvure kugirango acungure ikiremwa muntu mu bibazo bikomeye,Ibyo byose byabaye ntibyigeze bitungura Yesu we yafashe Icyemezo cy’urukundo

bakomeje bakurikiye ijambo ry’Imana.
Mbere yuko amateraniro agera ku musozo umwigisha atangarije abateranye ko uko byagenda kose Yesu amanutse kwiyubahisha uko byagenda kose,uwabashije kuza kudupfira ntabwo ikibazo cyawe cyamunanira humura Uwiteka ntashobora kukureka uko byagenda kose Amanukiye gufata umwanzuro wuzuye ku buzima wawe,Humura Uwiteka niwe gishubiza cy’Ibibazo byawe.

Pst Mwihoreze Christine niwe ushoje iteraniro anasezerera abateranye uyu munsi anibutsa abateranye ko gahunda zo muri iki cyumweru zikomeje kuwa mbere nta materaniro yo gusengera abantu ahari(deliverance), kuwa gatatu harimo amateraniro yirirwamo, atangaje ko kuri radio umucyo buri wa gatandatu hari ijambo ry’Imana guhera saa moya za ni joro.

Ben/patmosfc.org

Comments

comments

About Patmos

Healing Services and Deliverance in name of Jesus Christ

View all posts by Patmos →